Support
teerapat2
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

DESIGN

วันที่: 29-08-2017

 

ขั้นตอนการให้บริการรับออกแบบและก่อสร้างบ้านหรู

ของบริษัททีรพัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สำหรับท่านลูกค้าผู้ทรงเกียรติทาง บริษัททีรพัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าที่ท่านได้มอบความไว้วางใจ “ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจของคุณ”
ทาง บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงให้ท่านทราบรายละเอียดขั้นตอนการให้บริการรับออกแบบและการก่อสร้างบ้านหรู ดังนี้


 
 
ขั้นตอนการให้บริการ

ขั้นตอนการให้บริการ
รับออกแบบและก่อนสร้างบ้านหรู


นัดวัน-เวลา กับท่านลูกค้า
รับทราบแนวความคิดเบื้องต้น (Concept)


นัดวัน-เวลา กับท่านลูกค้า
สรุปข้อมูลทั้งหมดเพื่อเริ่มดำเนินการออกแบบ

 


นัดวัน-เวลา กับท่านลูกค้า
เพื่อเข้าสำรวจพื้นที่ดิน

 
ขั้นตอน รายละเอียด ค่าใช้จ่าย (เงื่อนไข)

1

นัดหมายท่านลูกค้า เพื่อรับทราบรายละเอียดความต้องการ และแนวความคิดเบื้องต้น (Concept) พร้อมสำเนาโฉนดของท่านลูกค้า

-

2

นัดวันกับท่านลูกค้า เพื่อเข้าสำรวจพื้นที่ดิน ภายหลังการสำรวจพื้นที่ ท่านลูกค้าจะได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับออกแบบสร้างบ้าน ของท่าน ดังต่อไปนี้


2.1 ข้อมูลภายในที่ตั้งโครงการ ประกอบด้วย

 • ความเหมาะสมของพื้นที่บ้าน กับแบบบ้านที่ท่านลูกค้าต้องการ
 • พื้นที่ กับทิศทางแดดและลม (Orientation)
 • สภาพพื้นที่ดินว่าจำเป็นต้องมีการปรับหรือถมที่ดินเพิ่มเติมหรือไม่
 • ตรวจสอบสภาพปัญหาที่ดินของท่านลูกค้า กับที่ดินข้างเคียง พร้อมวางแนวทางการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา

2.2 ข้อมูลพื้นที่ภายนอกที่ตั้งโครงการ ประกอบด้วย

 • ระบบสาธารณูปโภคโดยรอบพื้นที่ อาทิ ถนน ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น
 • รายละเอียดรวมถึงข้อจำกัด ของการสัญจร เข้า-ออกพื้นที่ดิน
 • ข้อกำหนด ข้อจำกัด เพื่อเตรียมขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานราชการ

2.3 ขั้นตอนการทำงานหลังจากที่เข้าสำรวจที่ตั้งโครงการ ประกอบด้วย

 • จัดทำแบบร่างผังบริเวณ ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาคารในที่ตั้งโครงการและอาคาร โดยรอบที่ตั้งโครงการ
 • ประมาณการพื้นใช้สอยเบื้องต้นเพื่อทำการประเมินราคาค่าออกแบบก่อสร้ำง

หมายเหตุ ระยะเวลาการทำงาน ตามขั้นตอนที่ 2 ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 10 วัน

ทั้งนี้ก่อนวันสำรวจ ท่านลูกค้าจะต้อง ชำระเงิน ค่าสำรวจพื้นที่เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท (สำหรับพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

3

นัดท่านลูกค้า สรุปข้อมูลทั้งหมด เพื่อเริ่มดำเนินการออกแบบ (สำหรับขั้นตอนนี้ ท่านลกค้าจะมีค่าใชจ่ายสำหรับค่าเขียนแบบ : โดยในแต่ละงวด บริษัทฯขอชี้แจง ในส่วนของรายละเอียดงานที่ท่านลูกค้าจะได้รับ พร้อมค่าใช้จ่าย แยกตามหัวข้อ 3.1 – 3.3 ) ซึ่งประกอบด้วย


3.1 เมื่อท่านลูกค้าตกลงทำสัญญา และได้ชำระค่าใช้จ่ายงวดที่ 1 แล้ว ทางบริษัทฯจะ เข้าสู่กระบวนการการทำงาน ดังต่อไปนี้

 • วางแนวความคิด ในการออกแบบให้แกลูกค้า (Concept Design)
 • ศึกษากฎหหมายควบคุมอาคาร ฯ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำ LAYOUT PLAN พร้อมพัฒนาแบบตามความต้องการของลูกค้า
 • จัดทำแบบทัศนียภาพ พร้อมพัฒนาแบบตามความต้องการของลูกค้า

3.2 เมื่อท่านลูกค้าอนุมัติแบบแปลน และทัศนียภาพ(ที่ไม่ได้ปรับแก้ไข เพื่อดำเนิน การเขียนแบบก่อสสร้างในขั้นต่อไป) และเมื่อท่านลูกค้าชำระงวดที่2 แล้ว ทางบริษัทฯจะเข้าสู่กระบวนการการทำงาน ดังต่อไปนี้

 • นำเสนอตัวอย่างวัสดุจริง ตามที่สถาปนิกกำหนดเพื่อให้ท่านลกค้าพิจารณา
 • เมื่อลูกค้าพิจารณาวััสดุ และอนุมัติ ให้ดำเนินการระบุลงในการเขียนแบบต่อไป

3.3 เมื่อทางบริษัท ส่งมอบงาน แบบรายละเอียดทั้งหมดเพื่อใช้ในการยื่น ขออนุญาตปลูกสร้างรวมถึงแบบ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง พร้อมทั้งรูป ทัศนียภาพเสมือนจริง (Perspective) จำนวน 2 ภาพ

ร้อยละ 5 ของมูลค่าก่อสร้าง (จะมีการแบ่งชำระ เป็น 3 งวด) ดังนี้

ร้อยละ 1 ของมูลค่างานก่อสร้าง (เมื่อวันเซ็น สัญญา) โดยชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนามบริษัทฯ เท่านั้น

ร้อยละ 3 ของมูลค่างานก่อสร้าง (เมื่อวันส่งมอบงาน)

ร้อยละ 1 ของมูลค่างานก่อสร้าง (เมื่อวันส่งมอบงาน)